Du är här: Startsida » Bo i Isprinsessan » Frågor & Svar

Frågor & Svar

Andelstal beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar och skulder.

Andrahandsuthyrning av lägenheten går bra. Du måste dock ha "beaktansvärda skäl", vilket kan betyda studier eller arbete på annan ort och under en begränsad tid. Ansökan ska göras skriftligt till styrelsen, på en blankett som du kan hämta här på hemsidan eller från styrelsen. Lägg märke till att den ordinarie innehavaren av bostadsrätten är ekonomiskt och juridiskt ansvarig för sin lägenhet även under uthyrningstiden. 

Ansvarig för skador i lägenheten är Du, oavsett vem som vållat skadan och oavsett om skadan ersätts av din hemförsäkring eller av föreningens fastighetsförsäkring. 

Detta är grundregeln, och undantag från denna regel finns vid brand, vattenskada samt ohyra. Föreningen svarar i dessa fall för åtgärder under förutsättning att skadan inte uppkommit genom ditt vållande eller genom försummelse av någon i ditt hushåll, någon gäst, någon annan som är inrymd i lägenheten eller genom person som utför arbete i lägenheten för din räkning. 

Du är alltså som bostadsrättsinnehavare ansvarig för att besökare och gäster följer föreningens stadgar och ordningsregler. Vid vållande av vattenskada kan du bli ersättningsskyldig. För att skydda dig är det därför mycket viktigt att du skaffar en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring. Tänk också på att du vid elinstallationer anlitar en legitimerad elektriker. 

Ansvarsfrihet för styrelsen prövas på årsstämman. Om styrelsen skadat föreningen ekonomiskt kan den nekas ansvarsfrihet. 

Balansräkning visar föreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst datum - räkenskapsårets sista dag. Balansräkningen finns med i årsredovisningen.

Besöksparkering finns på parkeringsplatsen, det är platserna 38, 39 och 40, grönt tillstånd är obligatoriskt.

Bostadsrätt är upplåten nyttjanderätt av lägenhet på obegränsad tid. 

Bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, med ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt. 

Bredband erbjuds fritt till alla medlemmar via A3 (1000/1000 Mbit/s). Även Comhem erbjuds i alla lägenheter men bekostas då av medlemmen. 

Cykelförråd finns. De får användas för förvaring av cyklar (låsta). Cyklar som saknar vissa delar (reservdelscyklar) forslas bort vid någon av de regelbundna utrensningarna om de inte har en namnlapp fäst. 

Djur. Se husdjur, skadedjur. 

El-abonnemang står du för själv.

Fest är roligt, men tänk på att informera dina grannar, då ökar acceptansen betydligt! En rekommendation är att sänka musiken vid 22.00 och stäng av helt vid 00.00.

Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ska enligt lag hållas en gång per år (s.k. ordinarie föreningsstämma eller årsstämma). Här beslutas bl.a. om vilka som ska ingå i styrelsen samt genomgång av årsredovisningen m.m.. Medlemmar kan lämna in motioner till den ordinarie föreningsstämman (läs i våra stadgar om när detta ska vara inlämnat). Vid särskilda, viktiga, omständigheter kan medlemmar och styrelse kalla till extra föreningsstämma (läs mer om detta i våra stadgar). 

Försäljning av andelar i föreningen och överlåtelse av lägenhet måste godkännas av styrelsen. 

Försäkringar har föreningen för bl.a. brand och vattenskada. Självrisken, som du själv får stå för om du är ansvarig för olyckan, är hög. Därför bör du utöver din egen hemförsäkring ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt som täcker självrisken.

Förändring (avsevärd) i lägenheten får bostadsrättshavaren inte företa utan tillstånd av föreningens styrelse. I övrigt har du i stort sett fria händer att ändra i din lägenhet. Ändå bör du i förväg ta kontakt med styrelsen vid mer omfattande förändringar. Konsekvenserna för dig kan bli allvarliga om du t.ex. gör hål i en vägg som innehåller el- eller vattenledningar. En förhandskontakt kan hjälpa dig att undvika sådana misstag. 

Glas. Se Sopor, Källsortering. 

Grovsoprummen är avsedda för skrymmande sopor och töms vid behov. Elavfall skall källsorteras. Du får inte kasta vitvaror etc. En tumregel är: Får inte dina grovsopor plats i kärlen, då är dom för stora och du får själv ta dom till återvinningscentralen. 

Hundar kan vara trevliga. Se husdjur. 

Husdjur, som exempelvis hundar och katter, skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (ur Lag (1943:459 om tillsyn över hundar och katter §1). 

Detta kan exempelvis vara sådant som att se till att hunden inte skäller eller att katter och hundar inte förorenar på gård och i planteringar. 

Hushållsavfall läggs i väl tillknutna plastpåsar i behållarna i något av soprummen. Sopbehållarna töms normalt en gång i veckan. Se även Källsortering. 

Hyran (avgiften) går främst till räntor och amorteringar på våra lån samt till reparationer, underhåll och löpande drift. Månadsavgiften skall vara betald senast sista vardagen före ny månad. Om man betalar sin hyra för sent kan föreningen lämna ärendet till inkasso och man riskerar att sägas upp från nyttjanderätten till sin lägenhet. Fastum AB hanterar den ekonomiska förvaltningen åt styrelsen och är också de som aviserar avgifter och hyror 

Kabel-TV finns i området och det är Com Hem som ansvarar för systemet. Tel. 0771 – 55 00 00. 

Katter kan vara trevliga. Se husdjur. 

Klagomål lämnas till styrelsen. 

Konstituerande av styrelsen är när man beslutar om vem som blir vad, som t.ex. ordförande och kassör. Detta sker inbördes av styrelsen vid ett konstituerande möte efter årsstämman. 

Källarförråd. Till vissa lägenheter finns källarförråd.. 

Källsortering är något vi uppmuntrar i vår förening. Vad det gäller vanliga sopor så finns det tydliga anslag uppsatta i soprummen. Det finns speciella kärl för tidningar, returpapper, elavfall och batterier, plast, kartong och glas. Se även Hushållsavfall och Grovsoprum. 

Lekplatser finns inom området. 

Likviditet visar den kortsiktiga betalningsförmågan för föreningen. Hur mycket pengar man har på bank eller i kassa. 

Lägenheterna i området är 56 stycken. 

Lägenhetsförteckning är en förteckning som varje förening är skyldig att föra. Den är icke offentlig och här finns bl.a. uppgifter om ägare till bostadsrätterna samt vilka pantsättningar som finns. Jämför medlemsförteckning. 

Medlem är man när man innehar en bostadsrätt. 

Medlemsförteckning är ett offentligt register över föreningens medlemmar. Skall innehålla uppgift om medlemmens namn och postadress samt om den bostadsrätt som medlemmen innehar. Jämför lägenhetsförteckning. 

Miljöfarligt avfall som t.ex. bekämpningsmedel, bilbatterier, färgrester, lysrör och dylikt skall lämnas hos återvinningscentralen i Östberga eller den mobila miljöstationen. 

Motion är förslag som en medlem lämna in till förenings-/årsstämman. Styrelsen skall redovisa motionerna och sitt ställningstagande till dessa i god tid före stämman. Motionerna skall finnas med som egen punkt på dagordningen till stämman. Motioner måste lämnas in i tid för att komma med i årets stämma. Slutligt datum kommer i särskilt meddelande. 

Nyckeln till din lägenhet är du ansvarig för, tänk på att den även går till våra gemensamma utrymmen, såsom källare, soprum och tvättstugor. Till låspluggen för bokningstavlan i tvättstugorna får du en särskild nyckel. Kopior av nyckeln kan endast göras av Bysmeden, se Samarbetspartners.

Pantsättning - Bostadsrätten kan pantsättas, d.v.s. lämnas som säkerhet vid upptagning av lån. Pantsättning skall noteras i lägenhetsregistret.

Papper. Se Sopor, Källsortering. 

Parkeringsplatser finns att hyra på vår parkeringsplats, om ingen är ledig för tillfället kan du ställa dig i kö. Läs mer om parkeringsplatser här.

Renovering. Kontakta gärna styrelsen om du ska renovera, en Ändringsanmälan är obligatorisk om du ska göra ändringar på värme eller ventialtion, renovera badrummet eller flytta väggar. 


Reparationer. Se felanmälan. 

Resultaträkning visar föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret.

Revisor väljs av stämman, och skall granska framför allt hur styrelsen sköter sitt arbete. Om du anser att styrelsen inte arbetar efter föreningens stadgar, är det revisorn du skall vända dig till. 

Skadedjur och skadeinsekter som råttor, möss, getingar, myror och andra kryp är inte trevliga. Kontakta styrelsen om du drabbats. 

Sopor försöker vi att ta hand om på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Mer om detta hittar du under Grovsoprum, Hushållsavfall, Källsortering och Miljöfarligt avfall. 

Stadgarna för föreningen reglerar bl.a. bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, överlåtelse av bostadsrätt m.m. Läs stadgarna här.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och väljs på årsstämman. Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant och ansvarar bl.a. för ekonomi, medlemskap, fastighetsunderhåll och ordningsfrågor. 

Vanliga frågor för styrelsen är överlåtelseanmälningar, ansökningar om in- och utträde ur föreningen, ansökningar om att få hyra ut lägenhet i andra hand, uppföljning av ekonomi och budget, ändring av hyror, obetalda hyror, inkomna skrivelser och underhållsfrågor. 

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året . Stämman är öppen för alla medlemmar och där väljs föreningens styrelse och revisor. Mellan stämmorna förvaltas föreningens angelägenheter av styrelsen. 

Störande arbeten Se renovering

Synpunkter på områdets skötsel lämnas till styrelsen. 

Telefonjack finns i alla lägenheter, men abonnemanget får du stå för själv. Comhem erbjuder även IP-telefoni. 

Termostat finns på alla värmeelement. Vid vädring släpper termostaten på maximal värme. Detta slöseri undviker du lätt att genom att stänga av elementet helt när du vädrar. En av våra största utgifter är kostnaden för uppvärmning. 

Torktumlare och torkrum finns i tvättstugorna. 

Tvätt- och torkrumstider finns angivna på bokningstavlan nere i tvättstugorna, och bokas med en låsplugg. Låsplugg kvitterar du ut hos styrelsen när du blir medlem och flyttar in. 

Tvättstugor finns det två inom området. De är renoverade 2005. Din nyckel till gemensamma utrymmen passar till ytterdörren. 

Underhållsansvaret för lägenheten delas mellan dig som bostadsrättsinnehavare och föreningen. Ansvaret regleras i bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar. Bostadsrättshavaren är skyldig att på egen bekostnad ombesörja t.ex. målning, tapetsering, byte av vitvaror och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Är du osäker, kontakta styrelsen

Upplåtelse kallas det när bostadsrättsföreningen första gången överlämnar en lägenhet eller yta till en bostadsrättshavare, och kan endast ske en gång per lägenhet. Förening och köpare ingår då ett upplåtelseavtal. När en bostadsrätt eller yta upplåts senare än övriga bostadsrätter kan föreningen ta ut en upplåtelseavgift, som är utöver insatsen. Även denna upplåtelse är, liksom bostadsrätt, på obegränsad tid. 

Utträde ur en bostadsrättsförening sker när en medlem lämnar föreningen. Detta behöver man då inte ansöka om, utan det räknas automatiskt som att man lämnar föreningen när man sålt sin bostadsrätt. 

Årsavgift betalas av medlemmarna och ska täcka föreningens kostnader. 

Årsredovisning består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 

Årsstämma är en annan benämning på ordinarie föreningsstämma. Se föreningsstämma. 

Återvinning uppmuntrar vi gärna till. Där finns stora möjligheter att återvinna sina sopor i vår förening. För mer information se Hushållsavfall, Källsortering, Grovsoprum och Miljöfarligt avfall. 

Äganderätten till din lägenhet ligger hos föreningen, men du har i din egenskap av bostadsrättshavare nyttjanderätt till den.

Överlåtelse sker när en bostadsrätt byter ägare, genom försäljning, gåva eller byte. Den nya ägaren måste godkännas som medlem av föreningen för att överlåtelse ska kunna ske.